Aké má zamestnávateľ povinnosti v súvislosti s OOPP a príklady ako môžu OOPP pomáhať pri prevencii úrazov a chorôb z povolania.

Pracujúci človek trávi na pracovisku až jednu tretinu dňa. Každý z nás by mal dbať na svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pri nedodržiavaní bezpečnostných predpisov a zanedbávaní nosenia OOPP neraz môže dôjsť k pracovnému úrazu alebo chorobe z povolania.

Osobné ochranné pracovné prostriedky (pomôcky) chránia pred pracovnými úrazmi a chorobami z povolania

Osobné ochranné pracovné prostriedky skrátene OOPP sú všetky prostriedky určené na používanie pracovníkmi na ochranu ich bezpečnosti a zdravia pri práci. Často sa na označenie OOPP používa nesprávny názov osobné ochranné pracovné pomôcky. OOPP chránia pracovníkov pred pracovnými úrazmi aj chorobami z povolania.

Aký je rozdiel medzi pracovným úrazom a chorobou z povolania? Obe súvisia s prácou, rozdiel je v tom, kedy k danému poškodeniu zdravia došlo.

Pracovný úraz musí vzniknúť nezávisle od vôle zamestnanca krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov počas výkonu práce. Pracovný úraz je uznaný v prípade, že sa stal pri plnení pracovných povinností, vykonávanej činnosti na príkaz zamestnávateľa alebo pri iných potrebných výkonoch na splnenie práce

Choroba z povolania je choroba, ktorá vznikla vo vzťahu k práci a za určitých pracovných podmienok. Ide teda o poškodenie zdravia zamestnanca v súvislosti s vykonávanou prácou za dlhšie časové obdobie. K chorobe z povolania dochádza najčastejšie po pár rokoch, pričom k pracovnému úrazu dôjde náhle.

Čo sú a čo nie sú OOPP

Legislatíva hovorí o tom, že osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý:

zamestnanec pri práci nosí, drží alebo

inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

Osobným ochranným pracovným prostriedkom nie je bežný pracovný odev, uniforma alebo bežná obuv, ale je ním protišmyková obuv, obuv s oceľovou špicou alebo plášť, ktorý chráni pracovníka pred prachom a kvapalinami s ktorými manipuluje.


Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s OOPP

O povinnostiach zamestnávateľa, ktoré súvisia s OOPP, hovorí zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadenie vlády 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zamestnávateľ poskytuje bezplatne certifikované OOPP zamestnancovi, ak nebezpečenstvo pri práci nemožno vylúčiť ani obmedziť:

technickými prostriedkami (napr. (napr. eliminovať riziko inou technológiou výroby),

prostriedkami kolektívnej ochrany (napr. protihluková bariéra) ani

metódami a formami organizácie práce (napr. striedanie pracovníkov v hučnom a nehlučnom pracovnom prostredí).

Zoznam OOPP pre konkrétny druh práce na pracovisku upravuje interný predpis zamestnávateľa, tzv. regulatív prideľovania OOPP zamestnancom.

V zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z. musia OOPP, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu zamestnanca a po nevyhnutnom malom prispôsobení aj telu zamestnanca, ak to osobný ochranný pracovný prostriedok umožňuje a musí byť zdravotne neškodné. Zároveň je zamestnávateľ v prípade potreby (na základe posúdenia rizík) povinný poskytnúť zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sa dajú navzájom skombinovať.

ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH SA POSKYTUJÚ OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY (OOPP)

Práce, pri ktorých sa poskytujú a používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, ak sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca, sú najmä:

1. OCHRANA HLAVY

Ochranná prilba pri:

stavebných prácach, najmä prácach na lešení a vo výškach, pod nimi alebo v ich blízkosti, pri montáži a demontáži debnenia a lešenia, pri montážnych a inštalačných prácach, pri demolačných prácach,

práci v chemických prevádzkach,

práci na oceľových mostoch, oceľových konštrukciách budov, oceľových hydraulických konštrukciách, na stožiaroch, vežiach, vysokých peciach, v oceliarňach a valcovniach, vo veľkých nádržiach, veľkom potrubí, v kotolniach,

práci v energetike,

práci v jamách, výkopoch, šachtách a tuneloch,

zemných prácach a prácach v lomoch, prácach s kameňom,

práci v podzemí, povrchových baniach, pri vrtných a geofyzikálnych prácach, pri práci na skládkach uhlia,

práci so vstreľovacím náradím,

trhacích prácach, pri odpaľovaní ohňostrojov a pri zneškodňovaní výbušnín,

práci v blízkosti zdvíhadiel, zdvíhacích zariadení, žeriavov, dopravníkov, pri zdvíhaní bremien na vysokozdvižných vozíkoch,

abrazívnom čistení materiálov brokmi a pieskom (otryskávanie),

vysokých peciach, v oceliarňach, vo valcovniach, v lisovniach, pri spracúvaní kovov, kovaní, zlievaní,

práci v priemyselných peciach, kontajneroch, strojových zariadeniach, silách, zásobníkoch a potrubiach,

stavbe lodí,

posunovaní na železnici,

práci na bitúnku,

ťažbe dreva a lesníckej činnosti, pri ktorej hrozí nebezpečenstvo pádu predmetov z výšky,

práci v stiesnených priestoroch,

likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov, pri vykonávaní záchranných prác pri haváriách a živelných pohromách.

Ochranná čiapka, šatka pri práci:

pri pohyblivých zariadeniach a ich častiach,

v prostredí s nebezpečenstvom infekcie.

Protihluková prilba pri:

práci v hluku pri vysokých hladinách a frekvenciách.

2. OCHRANA SLUCHU

Chránič sluchu pri:

tvarovaní kovov, napríklad pri kovaní, lisovaní, valcovaní, razení,

práci s pneumatickými strojmi, prístrojmi a náradím,

práci v blízkosti kompresorov,

práci pozemného personálu na letiskách,

práci s baranidlom,

práci v drevospracujúcom a textilnom priemysle,

práci s motorovými reťazovými pílami a krovinorezmi,

spracúvaní keramických a tehliarskych surovín,

pri rezaní železobetónových prefabrikátov.

3. OCHRANA ZRAKU A TVÁRE

Ochranné okuliare, štít na ochranu tváre, kukla pri:

zváraní, brúsení, rozbrusovaní,

dlabaní a sekaní,

ťažbe a spracúvaní hornín,

ťažbe a spracúvaní dreva,

práci so vstreľovacím náradím, s vŕtacím náradím,

odstraňovaní častí materiálu alebo pri práci, pri ktorej vzniká odpad (úlomky, triesky, prach),

abrazívnom čistení materiálu brokmi a pieskom (otryskávanie),

práci s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, dezinfekčnými látkami a žieravými čistiacimi prostriedkami, práci s biologickými materiálmi a liečivami,

práci s roztavenými látkami alebo pri práci v blízkosti týchto látok,

rozprašovaní tekutín, prachových častíc,

práci v sálavom teple (sálavom žiarení),

práci s lasermi, ultrafialovým žiarením, silným svetelným žiarením,

práci s motorovou reťazovou pílou a krovinorezom,

likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,

trhacích prácach, pri odpaľovaní ohňostrojov a pri zneškodňovaní výbušnín,

skiaskopických a intervenčných rtg vyšetreniach,

práci s rádiofarmakami.

4. OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNOV

Ochranné rúško, maska, respirátor, dýchací prístroj pri:

práci s nebezpečnými látkami,

práci v prostredí s nedostatkom kyslíka,

práci v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,

práci v blízkosti sadzobne vysokej pece,

práci v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,

práci v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,

vymurúvaní pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,

zariadeniach s vysokou prašnosťou,

likvidácii následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,

práci v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,

práci v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,

nanášaní náterových látok,

ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov s vysokou prašnosťou,

strojovom brúsení dreva,

zdravotnom vyšetrení a ošetrení,

práci v archívoch.

5. OCHRANA HORNÝCH KONČATÍN

Ochrana predlaktia pri:

vykosťovaní a krájaní mäsa, armovaní železa.

Ochranné rukavice pri:

práci s materiálmi so zvýšenou alebo so zníženou teplotou,

práci s chemickými látkami, napríklad s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami,

zváraní,

manipulácii s predmetmi, ktoré majú ostré hrany, s výnimkou prác, pri ktorých je nebezpečenstvo zachytenia rukavíc,

práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi,

práci s rádioaktívnymi látkami, so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

práci s biologickými materiálmi, v prostredí s nebezpečenstvom infekcie,

práci s vibrujúcimi nástrojmi.

Rukavice z kovovej sieťoviny pri:

vykosťovaní a krájaní mäsa ručným nožom,

výmene nožov na rezacích strojoch.

6. OCHRANA DOLNÝCH KONČATÍN

Ochranná obuv s podrážkami odolnými proti prepichnutiu a prerezaniu pri:

stavbe skeletu budovy, základov a cestných prácach,

lešenárskych prácach,

demolácii budov a konštrukcií,

práci s betónovými a prefabrikovanými dielcami, pri montáži debnenia a jeho odstraňovaní,

nádvorných prácach a prácach v skladoch,

práci na strechách,

práci v lese,

práci na oceľových mostoch, oceľových konštrukciách budov, stožiaroch, vežiach, výťahoch, oceľových hydraulických konštrukciách, vysokých peciach, v oceliarňach a valcovniach, vo veľkých nádržiach, veľkých potrubiach, v kotolniach, v energetických zariadeniach, na žeriavoch,

stavbe pecí, montáži vykurovacích, vetracích zariadení a kovových dielcov,

údržbe a oprave strojov,

prestavbe a údržbárskych prácach,

vysokých peciach, v oceliarňach, valcovniach, pri formovaní foriem na odlievanie, spracúvaní kovov, kovaní, lisovaní, valcovaní, ťahaní drôtov,

práci s kameňom a pri jeho spracúvaní,

práci v lomoch a otvorených výkopoch, na uhoľných skrývkach,

ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov, razení a hĺbení podzemných priestorov,

výrobe a spracúvaní tabuľového a obalového skla,

manipulácii s formami v keramickom priemysle, chemickom priemysle,

vymurúvaní pecí v keramickom priemysle,

formovaní v keramickom priemysle a v priemysle stavebných látok,

doprave a skladovaní,

práci s mrazenými blokmi mäsa a blokmi konzervovaných potravín,

stavbe lodí,

posunovaní železničných vozňov,

likvidácii následkov havárií, zdolávaní požiarov.

Ochranná obuv proti šmyku pri:

práci na strechách,

práci na leteckej technike,

práci na šmykľavej, napríklad vlhkej podlahe.

Ochranná obuv s tepelnoizolačnou podrážkou pri:

práci s veľmi horúcimi alebo veľmi studenými materiálmi.

Ochranná obuv, ktorú možno rýchlo a ľahko vyzuť pri:

práci s nebezpečenstvom preniknutia roztaveného kovu, agresívnych látok.

Ortopedická obuv (proti statickej záťaži) pri:

práci, pri ktorej sa prevažne stojí alebo pohybuje.

Ochranná obuv proti vlhku a chladu pri:

ošetrovaní zvierat,

práci vo vlhkom prostredí,

práci v chladnom prostredí.

Ochranná obuv s antistatickou úpravou pri:

práci s nebezpečenstvom výbuchu, vo výpočtových strediskách, v operačných sálach.

Ochranná obuv proti prieniku agresívnych látok pri:

práci v chemickom priemysle.

7. OCHRANA TRUPU

Zástera odolná proti prerezaniu, prebodnutiu, vystužená pri:

vykosťovaní a rezaní mäsa,

práci s ručným nožom, ak treba ťahať nôž smerom k telu,

rezaní dreva na kotúčovej píle,

klampiarskych prácach a pri práci so sklom.

Kožená zástera pri:

zváraní,

kovaní,

zlievaní, odlievaní.

Špeciálna zástera pri:

práci v ionizujúcom žiarení.

Gumená alebo pogumovaná zástera pri:

práci s jedmi, žieravinami, rozpúšťadlami,

práci s biologickými materiálmi,

práci s kvapalinami.

Bedrový a spevňovací pás pri:

práci v chlade,

prácach spojených so zvýšenou fyzickou záťažou.

8. OCHRANA CELÉHO TELA

Ochranný odev pri:

práci s chemickými látkami, napríklad s kyselinami a zásadami, ich roztokmi, s dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami,

práci s horúcimi materiálmi alebo v ich blízkosti a všade tam, kde sa pociťuje vplyv nadmerného tepla,

výrobe plochého a technického skla,

abrazívnom čistení brokmi a pieskom (otryskávanie),

práci v chladných priestoroch, najmä v hlbokomraziacich priestoroch,

práci s motorovými reťazovými pílami a krovinorezmi,

práci s herbicídmi, insekticídmi, arboricídmi,

ťažbe, úprave a zušľachťovaní nerastov,

práci na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (s rádioaktívnymi látkami),

práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,

likvidácii následkov havárií,

práci s biologickými materiálmi,

trhacích prácach, ohňostrojných prácach, zneškodňovaní výbušnín.

Ohňovzdorný ochranný odev pri:

zváraní v obmedzených priestoroch,

zdolávaní požiarov,

práci v prostredí s možnosťou výbuchu a požiaru.

Odev chrániaci pred nepriaznivým počasím pri:

práci vonku v daždivom a chladnom počasí.

Výstražný odev alebo vesta pri:

práci, pri ktorej musia byť zamestnanci zreteľne viditeľní.

Ochranné zariadenie proti pádu, bezpečnostné lano, popruh pri:

práci vo výškach a nad priehlbňami,

práci na lešení,

montáži lešení,

montáži stavebných prefabrikátov,

práci na stožiaroch,

práci na pracovných plošinách, výsuvných rebríkoch, v korunách stromov,

práci v kabínach výškových žeriavov,

práci vo výškových kabínach stohovacích a vyhľadávacích zariadení v skladoch,

práci v horných častiach vrtných veží,

práci v šachtách a stokách.

Ochranný skafander s dýchacím prístrojom pri:

práci s rádioaktívnymi aerosólmi.

9. OCHRANA KOŽE

Ochranný olej, masť pri:

spracúvaní materiálov na povrchovú úpravu (napríklad drevených, kovových a iných predmetov),

vypracúvaní koží,

manipulácii s chemickými látkami, chemickými prípravkami,

práci vo vlhkom prostredí.

10. INÉ

Bielizeň a ponožky pri:

práci v chlade,

práci s biologickými faktormi.

Osobný dozimeter pri:

práci v kontrolovanom pásme.

Gumený izolačný koberec pri:

elektrikárskych prácach.

Chránič štítnej žľazy pri:

práci v röntgenovom žiarení.

V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnanec povinný používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a to len určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie.

V nasledujúcej časti uvádzame príklady používaných OOPP pri predchádzaní pracovných úrazov a OOPP pri predchádzaní chorôb z povolania.

Ochranné pracovné prostriedky (pomôcky) pri práci v hlučnom prostredí

Nadmerný hluk na pracovisku zažíva každý deň množstvo pracujúcich. Dôsledkom čoho môže dôjsť k trvalému poškodeniu sluchu – nedoslýchavosť, šelest či pískanie v uchu, ktoré sa nedá liečiť.

Ak je pracovisko veľmi hlučné, je povinnosťou zamestnávateľa zmerať napríklad hladinu hluku, vibrácií, či prašnosť počas normálnej prevádzky. Takéto merania robia len špecializované firmy s certifikovanými prístrojmi. Výsledkom takéhoto merania je protokol. Následne je potrebné vypracovať posudok a prevádzkový poriadok pre zamestnancov pre daný rizikový faktor práce. Tieto merania sú finančne náročné a zvyčajne sa robia na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.


Pre ochranu zdravia zamestnancov sú určené limity. Najvyššou prípustnou hranicou hluku pri práci je 87 dB (aj s použitím chráničov sluchu).

Na priamu ochranu sluchu môže slúžiť viacero typov chráničov – ochranných pracovných prostriedkov. Zamestnávateľ môže poskytovať zátkové alebo slúchadlové chrániče sluchu či protihlukové prilby, ktoré zamestnanci používajú v extrémne hlučnom prostredí.

Ochranné pracovné prostriedky (pomôcky) pri fyzickej záťaži

Fyzická záťaž zamestnanca môže byť pri práci vo vynútenej polohe (napr. v podrepe, so zdvihnutými rukami) , ak je pre zamestnanca neprirodzená. O fyzickej záťaži hovoríme aj pri manipulácii s bremenami. Pracovanie vo vynútenej polohe môže po niekoľkých rokoch vyústiť do choroby z povolania – chronických bolestí zápästia, ramena, dolných končatín či chrbta.

Táto choroba z povolania sa odborne nazýva choroba z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia končatín. Ako chrániť zdravie v tomto prípade? Ideálnym riešením je vytvorenie takého pracovného prostredia, aby zamestnanci nemuseli pracovať v neprirodzenej polohe (napr. namiesto práce v podrepe technicky zabezpečiť prácu v sede). Nie vždy sa to dá, a preto existujú náhradné opatrenia: pracovné prestávky, striedanie polôh pri práci, skrátený režim práce a pod.


Medzi OOPP používané pri práci s bremenami patria napríklad rukavice pre lepšie uchopenie a manipuláciu predmetov a protišmyková obuv.

Príklad na prácu s rizikom fyzickej záťaže:

Stolár v drevovýrobe každý deň v práci dvíha ťažké predmety (drevo, drevené komponenty, nábytok). Ak dvíha tieto predmety s ohnutým chrbátom a bez pokrčenia kolien a zároveň musí dávať pozor na každý krok kvôli zlému usporiadaniu dielne, je v riziku ohrozenia zdravia. Po určitej dobe dochádza k opotrebovaniu medzistavcových platničiek najmä v oblasti krížovej chrbtice. Po rokoch nesprávnej manipulácie s bremenami môže dôjsť k trvalému poškodeniu podporno-pohybového aparátu.

Ochranné pracovné prostriedky pri práci s vibrujúcimi nástrojmi

Bežným faktorom vyskytujúcim sa v pracovnom prostredí sú vibrácie – práca s ručným elektrickým vibrujúcim náradím, práca s krovinorezom, práca so zariadeniami, ktoré vytvárajú silné vibrácie a tie sa prenášajú na podlahu atď. Tie sú potom príčinou drobných a časom i väčších zmien kostí, kĺbov, šliach a ciev postihnutých oblastí. Najväčšou hrozbou je znecitlivenie a tŕpnutie prstov rúk z dôvodu dlhodobého účinku vibrácií.

Príklad na prácu s vibrujúcimi nástrojmi:

Pomocný robotník pracuje na opravách ciest a chodníkov používa vibrujúce stroje a ručné vibrujúce náradie. Pri každej práci s takýmto náradím manipuluje bez tzv. antivibračných rukavíc, ktoré sú potrebné na ochranu rúk pred vibráciami. Má iba ochranný pracovný odev a protišmykovú obuv. Pri práci musí používať aj OOPP na ochranu rúk.

Ochranné pracovné prostriedky pri práci s chemickými látkami

Mnoho zamestnancov pracujúcich s chemickými látkami nedbá o ochranu rúk, či nosenie rúšok, respirátorov, lebo je to pre nich nepohodlné. Pokiaľ zamestnanec pracuje s chemickými látkami, medzi základné OOPP patrí ochranný odev, obuv, ochranné rukavice.

Na ochranu dýchacích orgánov slúžia ochranné rúška, náustky, respirátory proti organickým parám, toxickému prachu a dymu, ďalej filtre proti prachu alebo masky s filtrami. Na ochranu trupu a brucha pred chemickými látkami slúžia ochranné vesty, plášte, haleny a zástery.

Vzorový príklad na prácu s chemickými látkami:

Upratovačka kancelárskych priestorov používa pri upratovaní rôzne chemické látky. Toalety umýva s prostriedkami na báze chlóru. Pracovné plochy, kľučky, zábradlie čistí s dezinfekčným prostriedkom s alkoholom. Tieto prostriedky môžu spôsobiť senzibilizáciu, teda vyvolať precitlivenie kože a slizníc. Upratovačka prešla školením. Pri práci dodržiava všetky predpísané OOPP, ktoré jej poskytol zamestnávateľ. Gumené rukavice chránia kožu rúk, rúško chráni dýchacie cesty pred výparmi a protišmyková obuv znižuje riziko úrazu pri práci.

Čo hrozí, ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancom OOPP?

Pokiaľ zamestnávateľ neposkytne zamestnancom OOPP alebo ich neudržiava vo funkčnom stave, ide o závažné porušenie a Inšpektorát práce môže uložiť pokutu vo výške od 1 000 eur do 200 000 eur.

Zamestnávateľ je zároveň povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä kontrolovať riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ak zistí nedostatky pri takejto kontrole, je povinný ich odstrániť.

Z hľadiska legislatívy je teda zodpovednosť za vyžadovanie dodržiavania predpisov zameraných na používanie a prideľovanie OOPP prenesená na zamestnávateľa. Zákon v tomto prípade, na rozdiel od iných obdobných povinností, nepoužíva pojmy preukázateľne alebo písomne. Je na voľbe zamestnávateľa, akým spôsobom a ako často uskutočňuje svoju kontrolnú činnosť. Je však potrebné zdôrazniť, že zákon hovorí o kontrolnej činnosti ako sústavnej činnosti. Má ísť teda o pravidelný, systematický a trvalý proces.

Zdroj:

https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/osobne-ochranne-pracovne-prostriedky-pomocky

Autor: Anna Melegová

Tento článok bol zverejnený v Nezaradené so značkami .